Ажлын сул орон тооны зар

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

Нэгжийн нэр: Нийслэлийн Агаарын чанарын алба

Хэлтэс: Хяналт, үнэлгээний хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Суурин эх үүсвэрийн хэмжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-5

Орон тоо: 1

Дэлгэрэнгүй...

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

Нэгжийн нэр: Нийслэлийн Агаарын чанарын алба

Хэлтэс: Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Хууль, эрхзүй хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-5

Орон тоо: 1

Дэлгэрэнгүй...

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

Нэгжийн нэр: Нийслэлийн Агаарын чанарын алба

Хэлтэс: Бодлогын хэрэгжилт, төлөвлөлтийн хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Хий, шингэрүүлсэн хийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-5

Орон тоо: 1

Дэлгэрэнгүй...

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго
• Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч зарим агентлагийн төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.
• “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.

Дэлгэрэнгүй...

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here