Мэргэжилтэнд чиглэсэн 12 дахь удаагийн сургалтын семинар

 

Хугацаа: 2015 оны 12 сарын 9-ны өдөр (Лха) 09:50~12:30

Байршил: Монгол-Япон төвийн 2 давхар

 

Хөтөлбөр

Нээлт: НАЧА-ны дарга Ч. Батсайхан 09:50-10:00

“Төслийн дунд хугацааны үнэлгээний үр дүн болон, 

төслийг цаашид хэрэгжүүлэх арга зам” 

Төслийн ахлах Фүкаяама Акэо 10:00-10:30

“Төслийн хэрэгжилтэд ашиглаж буй (SCDM) бие даан хөгжих нөхцөлд 

чиглэсэн матрицын тухай”

Төслийн дэд ахлах Табата Торү 10:30-11:00

“УХЗ-ны хаягдал утааны хэмжилтийн үр дүн”

НАЧА-ны мэргэжилтэн Гантуяа 11:00-11:30

“РМ-ын тархалтын загварчлалын дүн”

Мэргэжилтэн Наката Шиня 11:30-12:00

Асуулт хариулт         12:00-12:25

Хаалт: НАЧА-ны дарга Ч. Батсайхан 12:25-12:30

 

 

 

Утааны улирал эхэллээ. Та амны хаалтыг өөртөө болон үр хүүхдүүддээ гадаа орчинд байнга зүүлгэж чадах уу?
Чадна
Чадахгүй /эдийн засгийн өртөг өндөртэй/
Чадахгүй /зүүж хэвшээгүй/
Бусад /Та сэтгэгдлээр хариулна уу/
Made Here